دانشکده مهندسی-3
دانشکده مهندسی-2
لابی دانشکده علوم اداری واقتصادی
لابی دانشکده علوم ریاضی
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -10
لابی سازمان مرکزی
دانشکده مهندسی-1
ورودی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
محوطه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
نمای بیرونی ورودی شرق
ورودی اصلی سازمان
بلوار آرندی
ورودی شمالی
ورودی دانشکده مهندسی
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -9
ورودی دانشکده علوم ریاضی
ورودی مدیریت آموزش
ورودی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
لابی مدیریت آموزش
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -1
بخش مدیریت دانشکده مهندسی -3
سه راهی سازمان
راهروی مدیریت آموزش
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -8
ورودی شرقی
سه راهی دانشکده حقوق
ورودی دانشگاه - نمای داخل
ورودی سازمان مرکزی
لابی دانشکده مهندسی
قسمت مدیریت دانشکده مهندسی
ورودی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
ورودی دانشکده علوم ریاضی
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -6
ورودی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
لابی دانشکده الهیات
سه راهی مهندسی
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -5
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه-4
دانشکده مهندسی- مدیریت
سه راهی آموزش
دانشکده مهندسی-4
استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
ساختمان آموزش کل
ورودی دانشکده مهندسی-1
مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه
ورودی پردیس 1
ورودی 22 بهمن
آزمایشگاه های علوم
ورودی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی-1
سه راهی مسجد امام رضا(ع)
محوطه داخلی پردیس 5
سه راهی پژوهشکده ها
لابی سالن امام علی(ع)
ورودی مرکز اطلاعات وفناوری دانشگاه
ورودی خوابگاه پردیس 5
محوطه پردیس 5
ورودی دانشکده کشاورزی
ورودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سالن چند منظوره 22 بهمن
سالن مطالعه دانشگاه
مجموعه آبی دانشگاه-2
ورودی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
ورودی دانشکده علوم ورزشی
راهبر ورودی شرقی
مجتمع آبی پردیس- جایگاه تماشاچیان
مراکز رشد دانشگاه
سه راهی رشد
مرکز اطلاعات وفناوری دانشگاه
پژوهشکده هوا خورشید
سالن تیز اندازی مجتمع ورزشی 22 بهمن
سالن مرجع کتابخانه مرکزی
محوطه فجر3
لابی دانشکده علوم ورزشی
تریای تابستانه
لابی تریایی تابستانه
مجموعه آبی دانشگاه-3
ورودی دانشکده علوم-2
میدان شهدا
محوطه خوابگاه مصلی نژاد
مجتمع پژوهشکدهای دانشگاه
سه راهی پژوهش
لابی خوابگاه دانشجویی
پارکینگ مسجد امام رضا(ع)
سالن چند منظوره امام علی (ع)
سه راهی پردیس 3
لابی اداره دانشجویان بین المللی
غذاخوری فجر
دانشکده علوم-4
دانشکده علوم-3
سه راهی دانشکده کشاورزی
لابی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ورودی جنوبی
کتابخانه مرکزی - مخزن پایان نامه ها
سه راهی تربیت بدنی
ورودی معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی
آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی
موزه سنگ دانشکده علوم
ورودی خوابگاه فجر
مجموعه آبی دانشگاه-1
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مرکز زمین لرزه دانشگاه
سه راهی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
دانشکده علوم-5
سالن بدن سازی مجموعه آبی دانشگاه
ورودی دانشکده علوم
مجموعه ورزشی شماره 4
پژوهشکده علوم گیاهی
مجتمع کانون های فرهنگی
سه راه کتابخانه
مرکز رفاهی شماره 2
میدان علوم
میدان غربی-2
لابی دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
ورودی شمالی-2
میدان پردیس-1
دانشکده علوم ورزشی-1
ورودی مرکز رفاهی شماره 4
سه راهی کتابخانه
مجموعه ورزشی دانشگاه
محوطه فجر-4
میدان دانش
اداره انتظامات دانشگاه
دانشکده معماری وشهرسازی
مرقد شهدا
لابی مجموع آبی پردیس
کتابخانه مرکزی دانشگاه-1
میدان غربی
دانشکده دامپزشکی
کتابخانه مرکزی دانشگاه
سه راهی فرهنگ
سالن کامپیوتر کتابخانه مرکزی
مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه
سالن کامپیوتر واحد م دانشجویی
ورودی دانشکده علوم -1
دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
محوطه پردیس 2
میدان علوم
ورودی مرکز رفاهی شماره 2
ورودی شمالی-1
دانشکده علوم-1
اداره دانشجویان بین الملل
میدان علوم نمایی 2
سه راهی مسجدجامع
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه-3
مسجد جامع حضرت زهرا(س)
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه-0
کتابخانه مرکزی دانشگاه -3
مرکز اسناد ومفاخر دانشگاه -2
نمای داخلی دانشکده معماری